Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Vytýčenie hraníc pozemkov – geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hraníc pozemkov (odporúčame vlastnícke hranice pred kúpou pozemku skontrolovať, aby to čo si myslíte že kupujete – stav oplotenia v teréne, zodpovedalo aj údajom uvedeným na liste vlastníctva).

Táto činnosť pozostáva zo zamerania skutkového stavu v teréne, vyhodnotenia mapových a iných geodetických podkladov na základe nameraných údajov a následné vytýčenie hranice.
Vytýčenú hranicu pozemku trvalo označia vlastníci do 30 dní od vytýčenia. Ak je hranica sporná nestabilizuje sa trvalo, je predmetom ďalšieho konania.

Vytýčenie  stavby  – geodet na základe projektovej dokumentácie, ktorá slúži na účel vydania stavebného povolenia tzv. osadí stavbu na pozemku. Geodet vykoná polohové a výškové vytýčenie stavby v teréne a z vytyčovania vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý sa predkladá pri kolaudácii stavby.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462