Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán – je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, graficky znázorňujúci najmä pozemky a stavby, ktoré vznikajú rozdelením, zlúčením, výstavbou a pod., vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových údajov.
Po zameraní zmien, vyhotovení a autorizačnom overení geometrického plánu sa tento predkladá príslušnému katastrálnemu odboru na úradné overenie (cca 7 pracovných dní).
Až takto overený geometrický plán (opatrený dvomi pečiatkami) ktorý vám odovzdáme je použiteľný pre zápis údajov do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby – k hypotekárnemu úveru, žiadosti o dotáciu a pod. Stavba musí byť v takom stupni rozostavanosti,  z ktorého je zrejmé jej stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia.
Prílohou k žiadosti o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností  je právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok k rozostavanej stavbe.

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii – je prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po kolaudácii stavby a pridelení súpisného čísla je potrebné zapísať geometrický plán do katastra nehnuteľností, t.j. zapísať stavbu do listu vlastníctva.

Geometrický plán na zameranie stavby kolaudovanej do 01.10.1976. K zápisu geometrického plánu na takúto stavbu do katastra nehnuteľností je potrebné potvrdenie obce o tom, kedy bola stavba dokončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

Ak pozemok na ktorom budete stavať sa nachádza v extraviláne a je poľnohospodárskou pôdou, pred samotnou výstavbou budete potrebovať geometrický plán na odňatie parcely z poľnohosp. pôdy. Odníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Za odňatie treba zaplatiť odvod, ktorý závisí od kvality BPEJ.

Výnimky zo zaplatenia odvodu za odňatie pozemku z poľnohosp. pôdy sa vzťahujú na pozemky pod rodinným domom
1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2
2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2
Tieto pozemky sa musia nachádzať v obvode schváleného územného plánu obce.

Dokumenty potrebné na zmenu druhu pozemku a iné nájdete tu:
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-pozemkoveho-useku-1

Geometrický plán na rozdelenie pozemkov – pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako je napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku.
Zákaz drobenia sa podľa zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).
U poľnohospodárskych pozemkov nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Výnimky zo zákazu drobenia sa podľa § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahujú na prípady, ak:

a) sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 229/1991 Zb.)
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov – geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov, ktoré môžu byť rôznych vlastníkov a rôznych druhov pozemkov a vtedy treba geometrický plán citlivo vyhotoviť tak, aby bol zapísateľný s príslušnými listinami (zmluvami, stanoviskami pozemkového úradu na zmenu druhu pozemku a pod.)

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv – vyhotovuje sa ak je potrebné vysporiadať parcely registra „C“ KN ku ktorým nie je založený list vlastníctva. Takýto geometrický plán sa vyhotovuje na nehnuteľnosti, ktoré sú zatiaľ uvedené len v pozemkovoknižnej vložke, v prídelových listinách alebo ako parcely registra „E“ KN na liste vlastníctva.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462