Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

  • Porealizačné zameranie stavieb.
  • Grafická identifikácia parciel – je porovnanie zápisu a zákresu parcely z listiny alebo z iného operátu preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti so zápisom  parcely v registri C KN  a zákresom parcely v platnej katastrálnej mape. Výsledkom je prehľadne zobrazená pôvodná nehnuteľnosť na podklade katastrálnej mapy, leteckej snímky.
  • Vyhotovenie geodetický podkladov k podaniu o oprave chyby v katastrálnom operáte.
  • Poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľností.

 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462