Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán – je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, graficky znázorňujúci najmä pozemky a stavby, ktoré vznikajú rozdelením, zlúčením, výstavbou a pod., vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových údajov.
Po zameraní zmien, vyhotovení a autorizačnom overení geometrického plánu sa tento predkladá príslušnému katastrálnemu odboru na úradné overenie (cca 7 pracovných dní).
Až takto overený geometrický plán (opatrený dvomi pečiatkami) ktorý vám odovzdáme je použiteľný pre zápis údajov do katastra nehnuteľností.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462