Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na zameranie stavby kolaudovanej do 01.10.1976. K zápisu geometrického plánu na takúto stavbu do katastra nehnuteľností je potrebné potvrdenie obce o tom, kedy bola stavba dokončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462