Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv – vyhotovuje sa ak je potrebné vysporiadať parcely registra „C“ KN ku ktorým nie je založený list vlastníctva. Takýto geometrický plán sa vyhotovuje na nehnuteľnosti, ktoré sú zatiaľ uvedené len v pozemkovoknižnej vložke, v prídelových listinách alebo ako parcely registra „E“ KN na liste vlastníctva.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462