Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov – geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov, ktoré môžu byť rôznych vlastníkov a rôznych druhov pozemkov a vtedy treba geometrický plán citlivo vyhotoviť tak, aby bol zapísateľný s príslušnými listinami (zmluvami, stanoviskami pozemkového úradu na zmenu druhu pozemku a pod.)


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462