Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na rozdelenie pozemkov – pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako je napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku.
Zákaz drobenia sa podľa zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).
U poľnohospodárskych pozemkov nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Výnimky zo zákazu drobenia sa podľa § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahujú na prípady, ak:

a) sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 229/1991 Zb.)
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462