Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii – je prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po kolaudácii stavby a pridelení súpisného čísla je potrebné zapísať geometrický plán do katastra nehnuteľností, t.j. zapísať stavbu do listu vlastníctva.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462