Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby – k hypotekárnemu úveru, žiadosti o dotáciu a pod. Stavba musí byť v takom stupni rozostavanosti,  z ktorého je zrejmé jej stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia.
Prílohou k žiadosti o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností  je právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok k rozostavanej stavbe.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462